Nomineringsanmodan

Efter varje val omprövas alla förtroendeuppdrag i den kommunala politiken. Valresultatet och förhandlingar med de övriga partierna i kommunen bestämmer vilka poster vi får att tillsätta. Medlemmar i Socialdemokraterna i Täby uppmanas därför att nominera personer de känner förtroende för till olika uppdrag - antingen bestämda eller obestämda. Som det största oppositionspartiet i Täby har vi platser i alla nämnder, styrelser, utskott och bolag.

Valberedningen har från Styrelsen för Socialdemokraterna i Täby fått i uppdrag att ta fram personer som ska besätta olika uppdrag i kommunen (se längst ner). Då antalet uppdrag samt uppdragens art ännu inte är helt klart innehåller nomineringsanmodan en anmodan till personer som är intresserade av ett politiskt uppdrag här i Täby och anmodan omfattar även oppositionsråd för partiet i Täby.

Att tänka på inför nomineringen:
Enligt god föreningssed uppmanar vi till att inte nominera sig själv.
Uppdraget innefattar hela mandatperioden samt möten och uppdrag.
Nomineringen ska innehålla en motivering.

Nomineringsarbetet:
Valberedningens uppdrag omfattar att efter inkomna nomineringar intervjua samtliga nominerade
om deras intresse och klargöra förväntningarna.
Därefter presenteras nomineringarna till styrelsen, som därefter har att lägga fram sitt förslag till
medlemsmötet i slutet av november.

Nomineringen skickas till: valbered.Staby@gmail.com

Nomineringen ska vara oss tillhanda senast 10 oktober.

Valberedningen består av:
Barbro Lindberg (sammankallande)
Lars-Göran Nilsson
Eva Franzen
Ahmad Sabik, SSU representant
Nick Rejmand

Följande har S haft representation i efter 2014 års val:

Ledamot i kommunstyrelsen
Överförmyndarnämnd
Barn- o grunskolenämnd
Gymnasie o vuxenutbildningsnämnd
Kultur- o fritidsnämnd
Socialnämnd
Stadsbyggnadsnämnd
Lantmäterinämnd
Södra Roslagens miljö- o hälsoskyddsnämnd
Valberedning
Valnämnd
Revisor
Val av lekmannarevisorer till THAB, TFAB och TMAB
Ledamöter till THAB, TFAB och TMAB
Kandidat för nominering av vigselförrättare
God man enligt fastighetsbildningslagen
Ombud till Kommunalförbundet STockholms läns (KSL) förbundsmöte
Revisor till Af Klrekers, Gustav Bergs samt ANna och Magnus Brahes stiftelser
Val av ledamöter till Norrvattens förbundsfullmäktige

Följande har S inte haft representation i efter 2014 års val:
Ledamot i Sthlms brandförsvarsförbund
Ledamot i Samordningsförbund Södra Roslagen
Ombud i bolagsstämmor för SÖRAB
Styrelseledamot i SÖRAB
Ombud i bolagsstämmor i Vårljus AB
Ombud i bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkrings AB
Representant i Södra Roslagens hemvärskompani
Kandidat för nominering till ombud för begravningsförordningen
Ombud till Östra Sveriges luftvårdsförbunds förbundsstämmor
Ombud till Svealands kustvattenvårdsförbunds förbundsstämmor

Förutöver dessa så väljs hel- och/eller deltidsengagerade politiker (enligt tilldelning utifrån valresultat och partiförhandlingar) efter förslag från S i Täbys valberedning, yttrande från styrelsen samt slutligt fastställande av medlemsmöte.

facebook Twitter Email