S kräver högre kvalité på förskolegård

 

På måndagens kommunfullmäktige togs beslut om exploateringsavtal och detaljplan för Västra Roslags Näsby. I den nya stadsdelen planeras bland annat för en förskola om 120 platser. Det vinnande förslaget och som den moderatledda alliansen beslöt godkänna är ett samarbete mellan Svenska Stadsbyggen och Attendo.

Enligt förslaget till fastighet skall den rymma både vårdbostäder med 95 vårdrum på 10 avdelningar och en förskola med 120 platser om 6 avdelningar. Gården till fastigheten som skall delas av de äldre boende och barnen är, ca 1560 kvm. Det är en mycket liten friyta för sitt ändamål. Även om det i förslaget har ritats till takyta för att nyttja för viss utevistelse om 250 kvm + 680 kvm. Socialdemokraterna yrkade återremiss för exploateringsavtalet för förskolan/vårdboendet och anpassning av detaljplan för att uppnå ett mer passande antal barn i förhållande till tomten.

– Varken den sammanlagda ytan eller markytan i sig kan ses som tillfredställande för att förse 120 barn med en stimulerande och pedagogisk utemiljö. Dessutom ska de dela den ytan med ett vårdboende. Det är inte en kvalité på förskolor som vi ska nöja oss med i Täby, säger Annica Gryhed oppositionsråd (S).

Enligt Boverket som gett ut riktlinjer för skol- och förskolegårdar så: ”Bedömningen av tillräckligt stor friyta bör ta hänsyn till både friytan per barn och till den totala storleken på friytan. Ett rimligt mått utifrån antalet barn kan vara 40 m² friyta per barn i förskolan och 30 m²friyta per barn i grundskolan.
Forskning visar att den totala storleken på friytan helst bör överstiga 3 000 m². På en gård som är mindre, oavsett antal barn, kan en barngrupp få svårt att utveckla lek och socialt samspel på ett sätt som tillgodoser deras behov (Mårtensson et al 2009).”
(s.54 Boverkets riktlinjer Gör plats för barn och unga, 2015 )

– Jag hoppas verkligen att allianspartierna i Täby är beredda att tänka om i frågan om barns miljöer och vikten av att vi planerar för barnen i det framväxande Täby. Förskolegården i Västra Roslags Näsby hamnar långt ifrån Boverkets riktlinjer, vad etablerad praxis och forskning rekommenderar. Alliansens beslut att tränga in 120 barn på en mellanstor villatomt är ett svek mot Täbys barn, säger Annica Gryhed (S).

facebook Twitter Email