Nämndrapporter

Rapporter från våra s-gruppledare i nämnderna.

Rapport från SON, 180516, Ghodsi Zolfagarbegi gruppledare

Uttalande:Upphandling persontransporter

 För många barn, unga och äldre med funktionsnedsättning är det mycket svårt att själv ta sig eller resa med allmänna kommunikationer. De blir därför helt hänvisade till så kallade turbundna resor dvs. hjälp med transport till sin dagliga verksamhet, korttidstillsyn, skola eller arbete. Täby kommun har nu sedan alltför lång tid haft olika problem kring de turbundna resorna. Det har drabbat de av våra innevånare som har störst behov av samhällets stöd. Det har handlat om bristande kunskaper om funktionsnedsättningar, långa väntetider, felkörningar och till och med uteblivna resor. Det är inte acceptabelt!

Täby kommun har gått ut med två upphandlingar de senaste åren för att få en ny leverantör av resorna. Ingen leverantör på marknaden var beredd att ens lämna anbud. För att ha en lösning har Täby kommun två gånger valt att direktupphandla, senast jaunari 2018. En dyr och dålig lösning med fortsatt problem!

Vi Socialdemokrater anser att Täby kommun måste ha en långsiktig trygg lösning för de turbundna resorna. Många barn och vuxna är beroende av att resorna till och från deras dagliga verksamhet fungerar.

Vi anser att tjänsteutlåtandets fokus ska bytas från lägst totalpris per kalendermånad till bästa servicegrad och leverans.

 

Rapport från GVN 180321, Tomas Korpi gruppledare

UTTALANDE (S) angående Årsredovisningen 2017 för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

I Årsredovisningen 2017 fot Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden presenteras utfallet på en rad indikatorer på verksamheten i Täbys gymnasieskolor gymnasiesärskola och vuxenutbildningsverksamhet. Syftet med redovisningen är att ge ett underlag för nämnd, kommunstyrelse och kommunfullmäktige för deras bedömning av verksamhetens kvalitet. Det är därför av särskild vikt att de uppgifter som återfinns i redovisningen är tillförlitliga, men så är inte alltid fallet i Årsredovisningen 2017.

På s.4 framhålls det ”kontinuerligt förbättrade lärandet för alla elever i Täby kommun’, något som inte stämmer överens med de uppgifter om utvecklingen av genomsnittlig betygspoäng, andel elever behöriga till högskola och andel elever med examen inom tre år som redovisas i Skolverkets databas SIRIS och i Kommun- och landstingsdatabasen KOLADA. Ingen av dessa indikatorer visar på någon kontinuerlig förbättring, istället fluktuerar resultaten mellan 2014 och 2017 utan någon tydlig trend.

På s. 5 sägs det vidare angående Åva gymnasium att ”förbättringar i kunskapsresultaten ör elever i teoretiska programmen kan iakttas”, något som inte heller stämmer överens med uppgifterna i SIRIS och KOLADA. Genomsnittlig betygspoäng på de högskoleförberedande programmen på skolan, andel elever behöriga till högskola och andel elever med examen inom tre år sjunker mellan 2014 och20l7 alternativt varierar utan något påtagligt mönster.

Felaktiga skönmålningar av det här slaget gör det svårare för de förtroendevalda att fatta välgrundade beslut, och riskerar på sikt undergräva förtroendet för förvaltningen.

Rapport från SON 180222, Ghodsi Zolfagarbegi gruppledare:

På Socialnämndens möte den 22 mars lades förslaget till årsredovisning för nämnden fram. Vi godkände förslaget och lyfter samtidigt fram att för oss Socialdemokrater är det oacceptabelt att barnfamiljer med barn under 18 år varit hänvisade till boende på vandrarhem eller motsvarande i bl.a. Älvsjö, Uppsala och Slagsta.

Fram till 16 november 2017 hade vi placerat18 hushåll och det gäller 19 vuxna personer och 25 barn i vandrarhem. Vandrarhem är ingen lämplig miljö för barn.  Det kan handla om boenden där barnen delar toalett och kök med andra och där det även kan förekomma missbruk. En boendelösning som är tänkt att vara tillfälligt blir tyvärr ofta långvarig och påverkar måendet och skolgången hos barnen. Det är en miljö där barnens intressen inte är i fokus och som strider mot FN:s konvention om barnets rättigheter. Detta händer samtidigt som Socialnämnden redovisade en positiv avvikelse mot budget på 66.7 mnkr år 2016 och 41,7 mnkr år 2017.

I SCB.s medborgarundersökning från 2017 framgår tydligt att för Täby kommun är det främst förbättringar av betygsindexen för verksamheterna Gator och vägar, Miljöarbete samt Stöd för utsatta personer som kan höja helhetsbetyget Nöjd-Medborgar-Index.

Rapport från GVN 180221, Tomas Korpi gruppledare:

Varför vill inte alliansen veta hur det står det till med kvaliteten i Täby gymnasieskolor?

Täby har som målsättning att ha Sveriges bästa skolor. Det är en målsättning som vi socialdemokrater stödjer. Täbys kommunledning berömmer sig också för att eleverna vid Täbys skolor har bland de högsta genomsnittsbetygen i hela landet, Täby befinner sig på plats två av 290 i Sveriges kommuner och landstings (SKL) årliga rapport Öppna jämförelser Gymnasieskola 2017. Det är något som eleverna i Täbys skolor kan känna sig stolta över.

Om Täby kommun kan se det som ett bevis på att man gör rätt är däremot tveksamt. Elevers skolresultat kan allmänt sägas bestämmas av två slags faktorer: sådant som skolan kan respektive inte kan påverka. SKL gör därför i sin rapport flera jämförelser, och i en av dem har de bett Statistiska centralbyrån (SCB) att ta reda på hur kommunernas betygsnivåer förhåller sig till varandra om man på statistisk väg tar hänsyn till bakgrundsfaktorer som inte har med skolornas och kommunernas arbetssätt att göra. Ett exempel är utbildningsnivån bland elevernas föräldrar, något som inte skolorna eller kommunerna kan påverka samtidigt som det direkt inverkar på elevernas betyg. I den här jämförelsen faller inte Täbys resultat så väl ut som i den tidigare, placeringen blir nu 110 av 189. Täby resultat är m.a.o. ganska genomsnittlig. Det här raset i rangordningen är inte heller någon tillfällighet, utan samman sak sker i alla jämförelser SKL har gjort under de senaste åren.

Enligt SKL:s rapport gör de senare resultaten ”det möjligt att jämföra gymnasieresultaten i sin egen kommun med resten av Sveriges kommuner, om de skulle haft liknande förutsättningar” (s. 12). De utmärkta resultaten för Täbys elever skulle då inte bero på kommunens arbete med skolfrågor, utan på att Täby har mycket bättre förutsättningar än andra kommuner. Täbys elever är t.ex. ofta barn till välutbildade föräldrar, något som gör att de tenderar att klara sig bra i skolan.

Socialdemokraterna har upprepade gånger frågat Täbys utbildningspolitiker hur de ser på de här resultaten, utan att få något ordentligt svar. Istället säger Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ordförande Sofia Paulsson (M) att SCB:s analyser är problematiska för att de kan påverka lärarnas inställning till eleverna, utan att ange varför det skulle kunna vara ett problem och om det över huvudtaget sker. Här är det viktigt att veta att de analyser SCB gjort inte är några underligheter, utan ett slags analyser som är standard vid olika myndigheter, offentliga utredningar och inom forskningen.

Socialdemokraterna anser att SKL:s och SCB:s analyser ger ett underlag för att diskutera vad skolan tillför, d.v.s. skolans mervärde i termer av betyg utöver det eleverna skulle kunna förväntas få oavsett vilken skola de går på. Däremot säger analyserna inget om vad det är som skolan tillför, den synliggör bara betydelsen av faktorer skolan inte kan påverka. Det kan finnas flera förklaringar till skillnaderna i resultaten, t.ex. skillnader mellan kommuner och skolor i betygsättning och skolavbrott. SCB:s analyser måste kompletteras med andra uppgifter från skolorna om processer m.m. för att kunna dra några slutsatser om skolornas kvalitet, och kvaliteten på den kommunala styrningen av skolan.

På senaste mötet med Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslog vi därför att Täby skulle ta ett samlat grepp om kvalitetsfrågorna och jämföra arbetsmetoderna vid Täbys skolor med de arbetsmetoder som används i ett antal kommuner som presterar jämförelsevis bra respektive dåligt i SCB:s analyser. Det skulle ge ett underlag för att diskutera vad som fungerar respektive inte fungerar i Täbys skolor. Det var däremot inte alliansföreträdarna intresserade av.  Vårt förslag röstades ned, utan motivering och utan att alliansen kom med något eget alternativ. Det är inget som hjälper Täbys elever, skall Täby göra allvar av sin målsättning om att ha Sveriges bästa skolor måste kommunens kvalitetsarbete utvecklas. Till det ingår att man även tar till sig mindre smickrande resultat och försöker dra lärdom av dem. Istället för att på allvar analysera kvaliteten i Täbys gymnasieskolor väljer alliansens alltså att blunda med båda ögonen – blunda i förhoppning om att ingen annan heller skall se.

Rapport från  Socialnämnden 13 december 2017, Ghodsi Zolfagarbegi, gruppledare

Socialdemokraterna deltog i manifestation för till förmån för S motion om att låta ensamkommande som fyller 18 år stanna i Täby medans de studerar. Täby kommun får kommunbidrag för detta. Socialnämndens möte behandlade motionen och även en skrivelse av Ghodsi Zolfagarbegi på samma tema på mötet. Motionen bordlades.

Rapport från  Socialnämnden 11 oktober 2017, Ghodsi Zolfagarbegi, gruppledare

S tar  upp extra ärende på socialnämnden den 11/10. Kräver att Täby agerar nu:

Under 2015 kom mer än 35 000 ensamkommande barn och unga till Sverige för att söka asyl. Många har fått vänta länge på besked och under asylprocessen hinner flera av dem fylla 18 år. Då är de i lagens mening att betrakta som vuxna och förväntas flytta till Migrationsverkets anläggningsboenden, ofta i en annan kommun långt bort. Det är olyckligt att låta ungdomar som lyckats rota sig i kommunen flytta till okänd ort. Täby kommun har hittills haft en mycket låg profil i flyktingmottagandet; kommunledningen brukar hänvisa till bristen på bostäder. Nu har kommunen en möjlighet att visa sin goda vilja genom att ta ett solidariskt ansvar för de unga som redan finns här. Det finns solidaritet och empati även i den här kommunen. Denna grupp unga finns redan här, de går i gymnasiet och det vore olyckligt om de tvingas bort från sina kompisar, sin vardag och sin trygghet.Ett beslut att låta dem bo kvar i kommunen förenklas av det nya kommunbidrag (195 miljoner kronor) som regeringen och Vänsterpartiet har kommit överens om. Det finns därför inga ekonomiska skäl till att inte låta denna grupp unga bo kvar.Det finns möjlighet att socialnämnden tar ett omedelbart beslut i detta ärende i avvaktan på beslut i KF i enlighet med kommunallagen 6:36.

Vårt förslag är: att låta ensamkommande unga, som befinner sig i asylprocessen, bo kvar i Täby även efter att de fyllt 18 år för att de ska kunna fullfölja sin gymnasieutbildning.

Alliansen valde att besluta att utreda ärendet ytterligare.

Rapport från Stadsbyggnadsnämnden 20 juni 2017. Janne Boman, gruppledare

Vi socialdemokrater i nämnden har vid ett flertal tillfällen påpekat problem kring placering av antenner och master i kommunen. Nu presenterades äntligen riktlinjer för antenn- torn- och mastetablering inom Täby kommun.

Detaljplan för Näsby Slott godkändes för granskning. I samrådsredogörelsen redovisades många intressanta synpunkter.

Beträffande detaljplan för Västra Roslags Näsby yrkade (S) på bordläggning med tanke på Länsstyrelsens ställningstagande om upphävande av rivningsbeslut för Blåklinten samt att vi behövde ytterligare rådrum. Yrkandet avslogs. Vi deltog ej i beslutet och anmälde att vi återkommer i ärendets vidare behandling

I ärendet om tillfälligt bygglov för skolpaviljong i Näsbypark blev beslutet tidsbegränsning om 5 år med motiveringen att den tiden behövs för att etablera en ny skola.

Rapport från Barn- och grundskolenämnden, 15 juni 2017. Agneta Lundahl Dahlström, gruppledare

Rapporten om de närmaste 10 årens behov av utbildningsplatser både inom förskolan såväl som grundskolan presenterades. Den visar att behovet inom förskolan kommer att öka med ca 1400 platser och inom grundskolan med ca 2000 platser. Allt beroende av hur utbyggnadsplanerna fortskrider. Utifrån vad man vet idag så innebär detta att vi har ett stort utbyggnadsbehov av både nya för- och grundskolor, men även utbyggnad av befintliga.

En fråga som varit aktuell under både hösten och våren är skolskjutsarna som inte fungerat. Ny upphandling pågår.

Rapport från Södra Roslagens Miljö- och Hälsoskyddsnämnd, 14 juni 2017. Eva Lindau, gruppledare

SRMH har beviljats prövningstillstånd i högsta instans, Mark- och miljööverdomstolen, för sin protest mot doftsättningen av entréerna till Täby centrum.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser, enhälligt, att doftsättningen i centrum är störande för gallerians besökare. Enligt 9 kapitlet i miljöbalken utgör den en olägenhet för människors hälsa. Nämnden vill därför att överdomstolen fastställer SRMH:s beslut från i april 2015 om att förbjuda doftsättningen totalt.
Täby centrums ägare Rodamco hävdar att förnimmelsen av en parfymliknande doft är mycket tillfällig, ”endast några sekunder” när besökaren passerar entrén. Nämnden håller inte med, doftsättningen pågår kontinuerligt och de besökare som är överkänsliga påverkas under lång tid, trots att själva exponeringen är kortvarig. Rodamco anser också att Sverige ligger fem, tio år efter i den internationella utvecklingen ifråga om doftsättning.
SRMH tror inte att så är fallet. Tvärtom kan det vara så att Sverige ligger i framkant genom att  ta hänsyn till människor som är något känsligare än normalt…

Rapport från Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 8 juni 2017. Tomas Korpi, gruppledare: Enighet och motsättningar

Språkintroduktionsprogrammet för nyanlända var en av punkterna på mötet. Alliansen hade föreslagit en översyn av programmet, något som socialdemokraterna stödde. Socialdemokraterna betonade dock att det är viktigt att de kunskaper och färdigheter som de nyanlända har med sig noggrant kartläggs, så att varje individ får en personlig studieplan, och att programmet bör syfta till att möjliggöra egen försörjning eller vidare studier. Övriga partier instämde i vårt yrkande.

En annan beslutspunkt var en rapport om behovet av utbildningsplatser för förskolor och skolor i kommunen fram till år 2026, ett strategiskt underlag för politiska prioriteringar. Rapporten hade tyvärr gjorts tillgänglig för nämndledamöterna först samma dag, och endast ett fåtal av ledamöterna hade hunnit läsa de 65 sidorna. Eftersom de folkvalda måste få tillfälle att sätta sig in i ärendena innan det fattas beslut argumenterade socialdemokraterna att rapporten istället skulle tas upp på ett senare möte. Detta motsatte sig alliansen. Socialdemokraterna anser detta oacceptabelt, för att den kommunala demokratin skall fungera krävs det att de som skall fatta beslut både har fått tillräcklig information och möjlighet att ta del av den. I annat fall riskerar besluten bli felaktiga, och demokratin blir dessutom ett spel för gallerierna.

Rapport från Socialnämnden 17  maj 2017 och Ghodsi Zolfagarbegi, gruppledare: Försäljning av Allégården ogynnsamt för Täbys skattebetalare och äldre

Joachim Quiding, chef för samhällsutvecklingskontoret informerade om planer för att bygga vård-och omsorg boende i Byle gård, Täby Park och Näsby Slott. I samtliga fall är det privata aktörer som kommunen antingen har påbörjat eller planerar att påbörja samarbete med. Vi var tydliga i nämnden att detta ger ingen garanti för platser för de äldre i Täby.

I Roslagsnäsby och Näsby slott planerar kommunen att bygga trygghetsboende, Erfarenheten från trygghetsboende som dyra bostadsrätter har redan provats i Täby med dåligt resultat. Vi var tydliga med att trygghetsboende måste uppfylla kraven utifrån äldreberedningens slutbetänkande och formen hyresrätt är vårt förslag.

Det mest anmärkningsvärda är beslutet att sälja fastigheten Allegården, ingen i nämnden kände till detta förutom moderaterna. Trots behov av renovering under många år har kommunen struntat i det och nu väljer alliansen det enkla och mest olämpliga att sälja fastigheten.

Vi var väldigt tydliga med att detta inte gynnar skattebetalarna och äldre i Täby.

Rapport från Stadsbyggnadsnämnden den 16 maj 2017. Janne Boman, gruppledare: Skarpäng i fokus för utveckling och byggnation

I samband med behandling av detaljplan för Enhagens verksamhetsområde/Enhagsslingan uppmärksammade vi frågan om de skolor som nu har tidsbegränsade bygglov och att de har bullerutsatta skolgårdar. Dessa skolgårdar flyttas till lämpliga miljöer på respektive fastighet när permanent bygglov ges. Detaljplanen godkändes.

När det gäller detaljplan Bromsen 11 i Skarpäng, där det ska byggas flerbostadshus i 3-6 våningar intill Täbyvägen, diskuterades om husen skulle kunna uppföras i trä. Planprogrammet godkändes. Samhällsutvecklingskontoret fick dessutom i uppdrag att utreda och beskriva hur torpet Skarpäng kan bevaras.

I Program för Skarpängs Centrum planeras att 500-600 lägenheter i flerbostadshus ska byggas. Återigen kom frågan upp om byggande av hus i trä. Det föreslås att skolverksamheten i Skarpäng ska få större kapacitet genom att en ny skolfastighet bildas i norra delen av området och som ersätter lokalerna för den fristående skolan (Täby friskola) som har sina lokaler på Skarpängsskolans tomt. Skolverksamheten utökas med ca 150 elevplatser. Det planeras för ny förskola för ca 100 barn.

Vi socialdemokrater måste ytterligare uppmärksamma de principiella frågorna runt lokalförsörjningen i anslutning till Skarpängsskolan som t ex vem ska bygga och för vem ska lokalerna byggas. Det börjar nu bli hög tid att utforma en lokalförsörjningsplan för skolorna i Täby kommun. Programmet godkändes. Samhällsutvecklingschefen fick ett särskilt uppdrag att ta fram en trafikkonsekvensanalys och förslag på åtgärder för Täbyvägen p g a flera stadsutvecklingsprojekt i områdets närhet.

I detaljplan för fastigheten Viggbyholm 74:2 möjliggörs byggnation av nya bostads- och verksamhetskvarter i anslutning till Viggbyholms trafikplats med bl a 230 lägenheter. S biträdde MPs yrkande att ärendet skulle återremitteras för att kunna utreda möjligheterna att på ett bättre sätt tillvarata vårt gemensamma kultur- och naturarv i Viggbydalen och göra en djupare analys av trafikkonsekvenserna. Yrkandet avslogs. Detaljplanen godkändes MP och S deltog ej i beslutet.

Ny stadsarkitekt har rekryterats.Martin Edfeldt som börjar den 14 augusti.

Rapport från Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 25 april 2017 och Tomas Korpi, gruppledare: Socialdemokraterna vill följa upp skolornas arbete mot psykisk ohälsa och droger bland Täbys skolbarn

De flesta barn i Täby trivs i skolan. Det visar den senaste Stockholmsenkäten, en undersökning av hälsa och drogvanor bland högstadie- och gymnasieelever i Stockholm län. Detta är väldigt glädjande, både för barnen, deras familjer och för kommunen.

Alla har det dock inte lika bra. Vissa barn lider t.ex. av sömnproblem eller har andra symptom som tyder på stress, och gör att de kan befinna sig i riskzonen för psykisk ohälsa. Det här är ett problem som verkar särskilt vanligt bland flickor. Andra använder alkohol och narkotika i stora mängder. Särskilt oroande är att Täbyungdomar i flera avseenden sticker ut, så är det t.ex. betydligt vanligare att barn i Täby har provat narkotika jämfört med barn i andra Stockholmskommuner.

Socialdemokraterna i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ser allvarligt på det här, och har tillsammans med övriga partier gett skolorna i uppdrag att ta fram handlingsplaner för att minska problemen med psykisk ohälsa och droganvändning. I motsatts till alliansen är socialdemokraterna inte nöjda med det, utan vi vill också att skolorna rapporterar tillbaka till nämnden om vilka åtgärder de tänkt sätta in. Vi anser att det är rimligt att skolorna inte bara skall tilldelas ett uppdrag utan att kommunen också följer upp vad skolorna gör för att komma till rätta med problemen. Det här motsatte sig allianspartierna, och de röstade utan motivering ner socialdemokraternas förslag på att skolorna senast vid årsskiftet skall ha återkommit med en rapport om vilka åtgärder som de tänkt sjösätta. För socialdemokraterna är det självklart att kommunen har ett ansvar att följa upp skolornas arbete med att hjälpa barnen – något som inte verkar vara fallet i alliansen.

Rapport från Södra Roslagens Miljö- och Hälsoskyddsnämnd 19 april 2017. Eva Lindau, gruppledare

 Dofterna i Täby centrum
Täby centrums ägare, Rodamco, har överklagat miljödomstolens förbud att doftsätta entréerna till Täby centrum. Fastighetsföretaget argumenterar att det är väldigt få kunder som blir allergiska. SRMH driver nu ärendet vidare till sista instans, Mark- och miljööverdomstolen.

Dessutom lades ett: Särskilt yttrande om SRMH:s verksamhetsplan för 2018

I verksamhetsplanen för Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd sätts budgeten till drygt åtta miljoner kronor, vilket motsvarar endast 0,2 procent av Täby kommuns totala budget. Nämndens nettokostnader beräknas öka med två procent jämfört med 2017. Med tanke på nämndens omfattande arbetsuppgifter och stora ansvar på miljö- och hälsoområdet, med tillsyn och kontroll enligt miljöbalk, livsmedelslag, strålskyddslag, alkohol- och tobakslag samt kontroll av läkemedelsförsäljning, får Täbys invånare och företagare en god utdelning för en liten kostnad. Därtill kommer att nämnden ambitiöst utvecklar sitt arbete mer långsiktigt och prioriterar åtgärder som de negativa klimatförändringarna kräver.

Socialdemokraterna i Täby anser att SRMH ska hålla fortsatt hög standard i sin verksamhet och skapa förtroende hos allmänhet, företag och organisationer. Myndighetsutövningen ska som idag ske professionellt och obyråkratiskt. I vårt socialdemokratiska budgetförslag för 2017 ökade vi anslaget med 700 000 kronor, motsvarande en inspektörstjänst. Inför nästa år återkommer vi med ett liknande förslag.

Vi ser positivt på att kommunen har fokus på miljömålet En giftfri miljö och att miljökontoret särskilt har kontrollerat kosmetiska produkter riktade till barn. Det är ett förebyggande – och kostnadskrävande – arbete som vi gärna ser mer av.

Rapport från Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 22 mars 2017 och Tomas Korpi, gruppledare:Orosmoln över Täbys gymnasieskolor

Täbys gymnasieskolor är på många sätt framgångsrika, lärarna är t.ex. välkvalificerade och elevernas betygsnivå hög. Det visade Årsrapporten för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för 2016. Trots det finns det flera tecken på att läget inte är så gott som man kunde tro.

Betygen är således bland det högsta i landet, men det verkar tyvärr inte vara resultatet av arbetet inom skolan. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tagit hjälp av Statistiska centralbyrån och beräknat i vad mån betygsnivån i landets kommuner beror på elevsammansättningen, snarare än på skolornas arbete. Det visar sig då att de höga betygen i Täbys skolor nästan uteslutande beror på vilka elever som går i Täbys skolor, tar man hänsyn till att Täby t.ex. har få invandrarelever faller Täby från position 4 till position 126 av 290 kommuner. De goda betygen är m.a.o. inte ett gott betyg åt Täbys skolor, och vi socialdemokrater driver på för att förstå varför.

Det går inte att enkelt säga vad det här beror på, men en faktor som kan vara viktig är arbetsmiljön bland Täbys lärare. Medarbetarundersökningar visar att skadlig stress förekommer, och sjukskrivningstalen ökar. Socialdemokraterna anser att det är viktigt att den här typen av samband tas på allvar och undersöks noggrant.

Inte heller bland ungdomarna är allt som man skulle önska. En del av dem varken arbetar eller studerar, och kommunen är sedan några år tillbaka enlig lag ansvarig för de under 20 år. I dagsläget är det ca 350-400 personer, personer som lever under väldigt skilda förhållanden. Överlag är det här en mycket utsatt grupp, en grupp som riskerar att få än större problem på arbetsmarknaden och i skolan framöver. Kommunen har idag ungefär en person som arbetar med att hjälpa de här personerna, något som vi socialdemokrater är för lite. För att verkligen kunna hjälpa dem, och på så sätt förebygga framtida problem, borde kommunen avsätta större resurser.

Rapport från Socialnämnden 22 mars 2017 och Ghodsi Zolfagarbegi, gruppledare

Mot bakgrund av Årsredovisning 2016 för socialnämndens verksamheter lade s-gruppen följande uttalande:

Vi godkänner förslaget och samtidigt lyfter fram att för oss Socialdemokrater är det oacceptabelt att vid årsskiftet har 14 barnfamiljer med sammanlagt 42 barn under 18 år varit hänvisade till boende på vandrarhem eller motsvarande.

Vandrarhem är ingen lämplig miljö för barn. Det kan handla om boenden där barnen delar toalett och kök med andra och där det även kan förekomma missbruk. En boendelösning som är tänkt att vara tillfälligt blir tyvärr ofta långvarig och påverkar måendet och skolgången hos barnen.

Det är en miljö där barnens intressen inte är i fokus och som strider mot FN:s konvention om barnets rättigheter.

Detta händer samtidigt som Socialnämnden redovisar en positiv avvikelse mot budget på 66.7 mnkr.

Med anledning av upphandling av måltidsförsörjning till Ångaren och Attundagården lade s-gruppen följande:

Yrkande: Från socialdemokratisk sida yrkar vi att förfrågningsunderlaget kompletteras med dels krav på kollektivavtalsliknande villkor, dels krav på meddelarfrihet för de anställda.

Med anledning av upphandling av digitala trygghetslarm lade s-gruppen följande Yrkande: Från socialdemokratisk sida yrkar vi att förfrågningsunderlaget kompletteras med dels krav på kollektivavtalsliknande villkor, dels krav på meddelarfrihet för de anställda.

 

 

facebook Twitter Email