Bostäder för alla!

Socialdemokraterna vill se ett Täby som ger välfärd, frihet och trygghet åt alla. Täby växer och utvecklas de kommande decennierna till en regional stadskärna. Vi planerar och bygger bostäder, men vi behöver bygga för en socialt hållbar kommun. I Täby ska du kunna bo bra genom livets olika faser, med olika behov och ekonomisk situation. Vi Socialdemokrater vill bygga ett Täby för alla, ung som gammal - med valfrihet bland boendeformer. Vi måste bygga för framtiden. Därför måste Täby kommun utnyttja sitt markinnehav på ett strategiskt smart sätt för nuvarande och kommande generationer. För en god social bostadspolitik behöver vi ett kommunalt bostadsbolag med hyresrätter. Vi måste möta bostadsbristen genom att bygga så att vi i högre grad bygger för dem som nu har svårt att finna bostad.

 

·       30% av nybyggnation i flerfamiljshus ska vara hyresrätter

·       Bilda ett kommunalt bostadsbolag

·       Bygg kommunala hyresrätter

·       Inrätta en kommunal bostadsförmedling

·       Bygg särskilda ungdomsbostäder som kommunal hyresrätt

·       Bygg mindre lägenheter med rimliga hyror

·       Bygg kommunala trygghetsbostäder i form av servicelägenheter

·       Bygg bostäder i trä

·       Ta fram och arbeta utifrån en policy om att inte vräka barnfamiljer

·       Utarbeta en plan för att stärka Täby kommuns bostadsförsörjningsansvar för grupper med svårt att få fäste på bostadsmarknaden

·       Den enskilde som beviljats plats på ett vård- och omsorgsboende ska ges rätt att bo kvar i Täby

·       Att planering för ett serviceboende i egen regi initieras under 2018 

·       Att behovet av LSS-boenden tillgodoses i kommunen

 

 

facebook Twitter Email