Ett hållbart Täby

Klimat- och miljöfrågan är vår viktigaste framtidsfråga. Vi Socialdemokrater vill att Täby kommun ska stå väl rustat inför den miljöomställning som nu måste ske. Vårt krav är att kommunen underlättar för sina medborgare att välja en hållbar livsstil.

Vi vill se en ökad medvetenhet i hållbarhetsfrågor och praktiska åtgärder:

 • Utbyggd kollektivtrafik; Roslagsbana, tunnelbana och moderna bussar.
 • Ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart Täby park.
 • Grönt kommunbokslut med systematisk uppföljning.
 • Miljöanpassad offentlig upphandling.

 

Grönt Täby kräver grönt bokslut

Täbys miljöprogram ska finnas med som en ständig påminnelse i det kommunala arbetet och i politiska beslut. Miljöprogrammet ska varje år revideras och förses med ett allt större antal mätbara mål.

Det årliga gröna bokslutet ska redovisa vilka mål som uppnås och vad som återstår att förverkliga. Kommuninvånarna ska ges en chans att följa – och värdera – Täby kommuns miljöarbete.

Täby park ett hållbart föredöme

Täby parks centrala läge och storlek ger kommunen möjlighet att bygga en modern framtida stadsdel med nyskapande och framsynt arkitektur och landskapsplanering. Att bygga flerbostadshus i trä ser vi som en naturlig utveckling. I nybyggnadsområden kan offentliga byggnader med fördel uppföras i trä. Passivhus, solceller på kommunens fastigheter och gröna tak är andra exempel på modern miljöteknik som kommunen bör använda sig av.

Upphandling ger valmöjlighet

Kommunens transporter bör samordnas för att minska körsträckorna och fordonsflottan bör förnyas.

Gång- och cykelvägar prioriteras

Kommunens skolvägsprojekt måste fullföljas och förbättras. Vi vill garantera att eleverna har säkra skolvägar. Bilskjutsandet till skolan kan därmed minska. Utveckling av gång- och cykelvägar samt ökad satsning på kollektivtrafik är angeläget för såväl unga som äldre.

Fokus på giftfri miljö

Vår konsumtion av elektriska/elektroniska prylar ökar användningen av kemikalier. De finns överallt; i kläder, möbler, leksaker, smink, livsmedel. Särskilt barn påverkas av kemikalierna i vår vardag. Hanteringen av dem kräver hög medvetenhet och ökade resurser.

 Övergödda sjöar

Täbys sjöar/vattendrag har stora problem med övergödning. Ingen sjö klarar kraven i EU:s vattendirektiv, vilket beror på tidigare läckage av gödningsämnen. Täbys vattenplan kräver heltäckande åtgärdsprogram.

Täbys gamla odlingslandskap med kuperade beteshagar är skyddsvärda och väsentliga för den biologiska mångfalden. En av de viktigaste grönkilarna är Skavlöten-Rönninge by.

Detta vill Socialdemokraterna i Täby:

 • Fokusera på en utbyggd kollektivtrafik – det gynnar klimatet bäst!
 • Använd den offentliga upphandlingen som ett viktigt verktyg för social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.
 • Gör Täby park till ett hållbart föredöme.
 • Öka den lokala kemikaliekontrollen – det gynnar folkhälsan.
 • Skapa förutsättningar för stadsodlingar och gröna tak.
 • Förse kommunens byggnader med solceller.
 • Skynda på utvecklingen av gång- och cykelvägar.
 • Ställ tydliga miljökrav och krav på miljöcertifieringsprogram i kommunens nybyggnadsområden.
 • Återanvänd spillvärme från kommunens ishallar.
 • Redovisa uppnådda/ännu icke uppnådda mål i ett grönt bokslut
 • Bevara kommunens strandskydd.
facebook Twitter Email