Politiska initiativ

Här hittar du motioner, interpellationer och frågor från Socialdemokraterna i Täby i kommunfullmäktige.

2018

Motion: ”Sänk avgifterna till kulturskolan med 50%” av Camilla Henricsson Bajas

Motion: ”Certifiering av gode män och förvaltare” av Janne Boman

Motion: ”Införande av nolltaxa för barn- och ungdomsverksamheter i kommunens lokaler” av Camilla Henricsson Bajas

Motion: ”Aktiv markpolitik med social hållbarhet” av Annica Gryhed

Interpellation: till kommunstyreslens ordförande angående ordning och reda i kommunens upphandlingar av Annica Gryhed

Motion: ”Full förskole peng oavsett vistelsetid i förskola” av Agneta Lundahl Dahlström

Fråga: ”Angående Täby kommuns konsultanvändande” av Annica Gryhed

Fråga: ”Angående direktupphandlingar av persontransporter” av Annica Gryhed

Interpellation: till barn och grundskolenämndens ordförande angående uppropet #tystiklassen av Annica Gryhed

Interpellation: till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ordförande angående uppropet #tystiklassen av Annica Gryhed

Interpellation: till kommunstyrelsens ordförande angående arbetspendling till sjöss av Janne Boman

Motion: ”Inför allmänhetens frågestund vid kommunfullmäktige” av Annica Gryhed och Janne Boman

Motion: ”Inför klimatstöd till Täbys invånare och företag, genom rådgivning och utbildning” av Janne Boman och Eva  Lindau

Motion: ”Om behovet en kommunal energi- och klimatrådgivare i Täby” Eva Lindau och Janne Boman

Motion: ”Angående trafikplan för Täby kommun” av Janne Boman

Motion: ”Barnkonventionen blir lag” av Annica Gryhed och Janne Boman

Interpellation: till kommunstyrelsens ordförande angående Täby kommuns skyddsrumsbestånd av Annica Gryhed

Interpellation: till kommunstyrelsens ordförande angående personalomsättningen i kommunen av Janne Boman

 

2017

 

Motion: ”Täby kommun bör utöka antalet feriejobb” av Eva Mattsson Franzén

Interpellation: till stadsbyggnadsnämndens ordförande ”Om boende för nyanlända och planering” av Annica Gryhed

Interpellation: till barn och grundskolenämndens ordförande”Angående neddragningar för särskilt stöd vid tal- och språkproblem i Täby kommuns skolor” av Annica Gryhed

Fråga: Om utlåning av skridskor vid mobila isbanan vid Täby torg av Annica Gryhed

Interpellation: till barn och grundskolenämndens ordförande ”Hur hanterar Täby kommun barn i sina egna grundskolor med neuropsykiatriska diagnoser? av Agneta Lundahl Dahlström

Interpellation: ”Angående Täby kommuns skolors resultat i öppna jämförelser” av Eva Mattsson Franzen

Motion: ”Ta tillvara spillvärme” av Janne Boman

Motion: ”Sociala hänsyn vid upphandlingar” av Ghodsi Zolfagarbegi och Eva Mattsson Franzen

Motion: ”Turbundna resor i kommunal regi” av Ghodsi Zolfagarbegi och Eva Mattsson Franzen

Interpellation:  till kommunstyrelsens ordförande Leif Gripestam (M) ”Angående statliga medel till Täbys välfärd 2017 och 2018” av Annica Gryhed

Interpellation:  till kommunstyrelsens ordförande och ordförande för fastighetsutskottet Leif Gripestam (M) ”Angående Täby kommuns eftersatta underhåll i de egna fastigheterna” av Annica Gryhed (S)

Fråga: till barn- och grundskolenämndens ordförande ”Angående skolskjutsar” av Annica Gryhed

Interpellation: ”Angående anhörigvården i kommunen och jämställdhetsanalys” av Annica Gryhed

Motion: ”Ensamkommande i asylprocessen som fyller 18 år och studerar bör få stanna i Täby” av Eva Mattsson Franzén

Motion: ”Bostadsförsörjningsprogram med social hållbarhet” av Annica Gryhed

Interpellation: ”Hur långt har planerna på en Science park avancerat? Vilket geografiskt område är aktuellt? Vilka kontakter har tagits med högskolor och näringsliv? Hur kopplas frågan om Science Park ihop me dgymnasieskolornas utveckling i kommunen?” av Janne Boman

Interpellation: ”Hur ser tidplanen ut för det fortsatta arbetet? När kan beslut tas om Trafikstrategi och Hastighetsplan?” av Janne Boman

Interpellation: ”Hur avser Du, i egenskap av stadsbyggnadsnämndens ordförande, att kommunen ska arbeta vidare med vad som framförts i programberedningen, ”Klimatet – så klart”? Hur anser du att kommunen ska engagera och föra dialog med kommuninvånarna i programberedningens anda?” av Janne Boman

Motion: ”Täby kommun en del av Mälardalsrådet” av Annica Gryhed

Fråga: ”Hur anser du att vi i nuläget, när underhållsbehovet hos existerande kommunala fastigheter är okänt, skall kunna göra en hållbar och rimlig kalkyl av vilka underhålls- och investeringsbehov i fastigheter kommunen har?” Av Annica Gryhed

Interpellation: ”Hur ska det gå till för att de nyanlända ska kunna komma in det befintliga beståndet av bostäder eftersom tillgången på hyresrätter nu och i framtiden till rimliga priser är synnerligen begränsad?Kommer modulhus att byggas och i så fall när?” av Janne Boman

Motion: ”Riktlinjer för förskolor och skolors skolgårdar” av Janne Boman och Agneta Lundahl Dahlström

Fråga: ”Hur går det med kommunens inköp och/eller inhyrning av tillfälliga bostäder i forma av modulbostäder att uppföra till våra nu och kommande  nyanlända kommuninvånare?” av Annica Gryhed

Fråga: ”Hur ser du på begreppet integration och vad innebär det att integrationen nu börjar på allvar? Är Täby Park att betrakta som ett bra boende för barnfamiljer och med bra möjligheter till familjeliv?” av Janne Boman

Fråga: ”Varför denna ovilja för att bevara en kulturhistoriskt intressant fastighet som trots bristande underhåll är i mycket välbevarad och som representerar en dynamisk epok i Täbys framväxt?” av Annica Gryhed

Motion: ”Bygg ungdomsbostäder i Täby” av Annica Gryhed och Janne Boman

Motion: ”Förkortade planerings och byggprocesser” av Janne Boman

Motion: ”Solceller på kommunens byggnader” av Janne Boman

Interpellation: ”Nu bygger vi det nya Täby och har ett nytt kommunhus där hållbarhet är ett ledord. Många butiker och caféer i Täby serverar och saluför Fairtrade varor. Kommunen har nu hamnat i bakvattnet i jämförelse med sina medborgare och företagare. Är det inte dags nu att Täby kommun tar steget och påbörjar processen för att bli en diplomerad Fairtrade City?” av Annica Gryhed

Motion: ”Angående byggande av flerbostadshus i trä” av Janne Boman

Interpellation: ”Täby kommun har här en chans att agera lokalt i klimatfrågan. På vilket sätt hjälper då kommunen sina invånare när elbilsanvändningen expanderar och laddbehovet ökar?” av Eva Lindau

2016

Motion: ”Inrätta en Brukarombudsman för personer som omfattas av LSS” av Annica Gryhed

Motion: ”Om att dela ansvarsområden för socialnämnden” av Ghodsi Zolfagarbegi och Annica Gryhed

Motion: ”Kvalitetssäkra äldrevården i Täby” av Ghodsi Zolfagarbegi och Eva Mattsson Franzen

Interpellation:  ”Hur går implementeringen av det kommunala aktivitetsansvaret?” av Eva Mattsson Franzen

Interpellation: ”Jag undrar hur du som kommunstyrelsens ordförande vill med framsynt bostadsförsörjningsplanering motverka att Täby är i samma prekära läge när det gäller att solidariskt erbjuda nyanlända en bostad om: a) 2 år b) 5 år c) 10 år?” av Annica Gryhed

Interpellation: Har Täby en långsiktig strategi för att bevara de kommunala verksamheterna och hur ser den ut i så fall?Är den långsiktiga planen att Täby kommun inte ska ha någon verksamhet i egen regi? Varför görs inte mer för att kvalitetssäkra egna verksamheter så att de faktiskt blir konkurrenskraftiga och attraktiva?” av Camilla Henricsson Bajas

Motion: ”Täbyungdomars oroväckande tobak-, alkohol- och narkotikavanor kräver handling” av Eva Mattsson Franzen

Interpellation: ”Hur avser du använda Täbys del av välfärdsmiljarderna för att stärka välfärden i Täby?” av Annica Gryhed

Interpellation: Hur och med vilka medel, utöver de statligt riktade ekonomiska medlen, arbetar Täby kommun och du som barn- och grundskolenämnden ordförande för att styra förskoleverksamheten för Täbys barn mot mindre barngrupper i enlighet med de riktmärken som Skolverket satt upp som rekommendation?” av Annica Gryhed

Fråga: ”Hur skall äldre personer och deras anhöriga i Täby kommun tänka när de väljer ett särskilt boende för att försäkra sig att välja ett sådant som de kan känna sig trygga med att de inte tvingas flytta ifrån av yttre omständigheter?” av Annica Gryhed

Motion: ”Etablera ett Sportotek i Täby” av Annica Gryhed

Interpellation: ”Hur ser du på kapaciteten i det nya planerade badhuset för att bedriva en utökad och förstärkt simundervisning för såväl våra barn som vuxna? I nuläget har vi inte tillräckligt med undervisningsbassänger för barn, avser du verka för att fler bassänger för undervisning tillkommer? Hur vill du arbeta för att Täby får ett modernt kapacitetsstarkt badhus med plats och anpassning för såväl, barn, vuxna, funktionshindrande och simklubbar? Och när kan vi vänta oss att det presenteras ett faktiskt förslag där bassängtyper och kapacitet preciseras?” av Annica Gryhed

Motion: ”Utbilda Täbys politiker och tjänstemän i EU-kunskap” av Eva Lindau

Motion: ”Utred möjligheterna till ett strukturellt och långsiktigt arbete i preventivt syfte gällande barn och ungdomar i Täby kommun” Jan-Olof Hedbom och Janne Boman

Motion:”Om effektivt lokalutnyttjande/lokalförsörjning – utseende av lokalsamordnare” Janne Boman (S)

Motion: ”Inför vita jobbmodellen vid upphandling” från Annica Gryhed (S) och Lars-Göran Nilsson (S)

Interpellation:  till Barn- och grundskolenämndens ordförande Camilla Ifvarsson (L) angående information för att möjliggöra ett välinformerat skolval” från Annica Gryhed

Interpellation:  till kommunstyrelsens ordförande Leif Gripestam (M) angående barnkonsekvensanalyser vid planeringen av Täby Park” från Janne Boman

Motion:”Öka den medborgerliga delaktigheten genom förbättrad information på kommunens hemsida” från Annica Gryhed

Motion: ”Inrätta ett integrationsråd” från Annica Gryhed

Motion: ”Så här jobbar kommunen med miljö- och hållbarhetsfrågor” från Janne Boman

Motion: ”Plan för arkitektur och stadsbyggnad” från Janne Boman

Interpellation: till kommunstyrelsens ordförande; angående hur plan för underhåll av kommunens fastigheter anpassas till diskrimineringslag och tillgängligt lärande” från Annica Gryhed

2015

Motion:  ”Täby kommun bör bilda ett kommunalt bostadsbolag för hyresrätter” av Annica Gryhed

Motion: ”Upprätta en värdighetsgaranti inom området funktionsnedsättning” av Jan-Olof Hedbom

Motion: ”Utred socialsekreterarnas arbetssituation för at tupprätta en kvalitativ socialtjänst” av Jan-Olof Hedbom, Janne Boman

Interpellation: ”Flyktingmottagandet i Täby kommun”  av Janne Boman

Interpellation: ”Attraktiv arbetsgivare relaterat till löneutfallet 2015” av Janne Boman

 Interpellation: ”Hur efterlever Täby kommun egentligen sitt ansvar att migranters arbete inte utnyttjas?” av Lars-Göran Nilsson

Motion: ”Angående insynsrätt i fristående skolor i Täby” av Agneta Lundahl Dahlström, Lars-Göran Nilsson

Fråga: ”Angående hur kommunstyrelsens ordförande vill verka politiskt för att Täby ska vara en kommun som tar ansvar för att även den Täbybo som är sjuk och i svårigheter ska kunna bo kvar  och leva i värdighet i sin hemkommun” från Annica Gryhed till Leif Gripestam

 Motion: ”Handlingsplan för HBTQ-frågor i Täby kommun” av Lars-Göran Nilsson, Annica Gryhed

 Motion: ”Inrättande av tjänst som fältsekreterare”  av Jan-Olof Hedbom, Janne Boman

Motion: ”Täby behöver upprätta ett personal/HR-bokslut” av Janne Boman

Interpellation: ”Angående uppföljning/fortsättning av studien Ung livsstil i Täby” av Janne Boman

Interpellation ”Bygg flerbostadshus i trä även i Täby” av Janne Boman

Motion: ”För en hållbar jämställdhet; inför jämställdhetsintegrering och genusbudgetering i Täby kommuns budget och planer”  av Annica Gryhed

 Motion: ”Ge möjlighet till elevrepresentation vid gymnasie- och vuxenutbildningens sammanträden”  av Lars-Göran Nilsson, Agneta Lundahl Dahlström, Janne Boman

Interpellation: ”Angående uppföljning/fortsättning av studien Ung livsstil i Täby” av Janne Boman

Motion: ”Ge fler möjligheten att jobba mer i Täby kommun”  av Conny Fogelström

Motion: ”Strategi och program för besöksnäringen”  av Janne Boman, Ann Georgsson, Eva Lindau

Motion: ”Attraktiva bostäder för folk och företag” av Janne Boman och Eva Lindau

Motion: ”Markanvisningstävling – bostäder för ungdomar och studenter och ungdomar i Täby” Janne Boman och Ann Georgsson

Interpellation: Täby kommun sitt lagstadgade ansvar för de ungdomar som varken studerar eller arbetar?” av Lars-Göran Nilsson

Interpellation: ”Angående den omstrukturering av särskilt stöd som Täby kommun nu genomför” av Annica Gryhed

Interpellation: ”Angående satsningen på lokala stadsdelscentra” av Janne Boman

Motion: ”Omvandla bibliotekshuset till ett allaktivitetshus” av Conny Fogelström, Janne Boman mfl.

Motion: ”Inrätta ungt inflytande – sommarjobb för delaktighet och demokratisk skolning” av Annica Gryhed

Interpellation: ”Var står Täby kommun när FN.s barnkonvention upphöjs till svensk lag?”  av Janne Boman

Interpellation: ”Angående fattigdom i välfärdssamhället och utsatta barn”  Janne Boman

2014

Motion: ”Inför reducerat pris på Tibblebadet och Norskogsbadet för pensionärer, arbetslösa och studenter” av Camilla Henricsson Bajas

Motion:  ”Aktivitetsbidrag för pensionärer borde vara en prioriterad folkhälsofråga” av Conny Fogelström

Motion: ”Bevarandeplan över byggnader i kommunen med sina närmiljöer” av Janne Boman

Interpellation: ”Vart har ärendet ”Långsiktig utvecklingsplan för verksamhet riktad till den äldre Täbybon tagit vägen?” av Jan-Olof Hedbom

Interpellation: ”Varför får vi inga raka svar om simhallen?” av Camilla Henricsson Bajas

Interpellation: ”Hur har Täby kommun utövat sin rätt till insyn i Kristinaskolan?”    av Agneta Lundahl Dahlström

Interpellation: Angående beslut om hanstighetsplan för Täby kommun” av Janne Boman

Interpellation: ”Angående skolintagningskaoset i Täby kyrkby” av Conny Fogelström

Interpellation: ”Angående framtiden för Tibblebadet och idrottshallarna” av Janne Boman

Interpellation: ”Angående kommande trafikförändringar i Täby” av Conny Fogelström

 

Vill du läsa något av de politiska initiativen i sin helhet? Kontakta Täby kommuns kommunsekreterare: https://www.taby.se/kommun-och-politik/politik-och-beslut/kommunstyrelsen/#contact-block

 

 

 

 

 

 

 

 

facebook Twitter Email