Politiska initiativ

Här hittar du motioner, interpellationer och frågor från Socialdemokraterna i Täby i kommunfullmäktige.

2017

Motion: ”Bostadsförsörjningsprogram med social hållbarhet”

Interpellation: ”Hur långt har planerna på en Science park avancerat? Vilket geografiskt område är aktuellt? Vilka kontakter har tagits med högskolor och näringsliv? Hur kopplas frågan om Science Park ihop me dgymnasieskolornas utveckling i kommunen?”

Interpellation: ”Hur ser tidplanen ut för det fortsatta arbetet? När kan beslut tas om Trafikstrategi och Hastighetsplan?”

Interpellation: ”Hur avser Du, i egenskap av stadsbyggnadsnämndens ordförande, att kommunen ska arbeta vidare med vad som framförts i programberedningen, ”Klimatet – så klart”? Hur anser du att kommunen ska engagera och föra dialog me dkommuninvånarna i programberedningens anda?”

Motion: ”Täby kommun en del av Mälardalsrådet”

Fråga: ”Hur anser du att vi i nuläget, när underhållsbehovet hos existerande kommunala fastigheter är okänt, skall kunna göra en hållbar och rimlig kalkyl av vilka underhålls- och investeringsbehov i fastigheter kommunen har?”

 

Interpellation: ”Hur ska det gå till för att de nyanlända ska kunna komma in det befintliga beståndet av bostäder eftersom tillgången på hyresrätter nu och i framtiden till rimliga priser är synnerligen begränsad?Kommer modulhus att byggas och i så fall när?”

Motion: ”Riktlinjer för förskolor och skolors skolgårdar”

Fråga: ”Hur går det med kommunens inköp och/eller inhyrning av tillfälliga bostäder i forma av modulbostäder att uppföra till våra nu och kommande   nyanlända kommuninvånare?”

Fråga: ”Hur ser du på begreppet integration och vad innebär det att integrationen nu börjar på allvar? Är Täby Park att betrakta som ett bra boende för barnfamiljer och med bra möjligheter till familjeliv?”

Fråga: ”Varför denna ovilja för att bevara en kulturhistoriakt intressant fastighet som trots bristande underhåll är i mycket välbevarad och som representerar en dynamisk epok i Täbys framväxt?”

Motion: ”Bygg ungdomsbostäder i Täby”

Motion: ”Förkortade planerings och byggprocesser”

Motion: ”Solceller på kommunens byggnader”

Interpellation: ”Nu bygger vi det nya Täby och har ett nytt kommunhus där hållbarhet är ett ledord. Många butiker och caféer i Täby serverar och sluför Fairtrade varor. Kommunen har nu hamnat i bakvattnet i jämförelse med sina medborgare och företagare. Är det inte dags nu att Täby kommun tar steget och påbörjar processen för att bli en diplomerad Fairtrade City?”

Interpellation: ”Täby kommun har här en chans att agera lokalt i klimatfrågan. På vilket sätt hjälper då kommunen sina invånare när elbilsanvändningen expanderar och laddbehovet ökar?”

2016

Motion: ”Inrätta en Brukarombudsman för personer som omfattas av LSS”

Motion: ”Om att dela ansvarsområden för socialnämnden”

Motion: ”Kvalitetssäkra äldrevården i Täby”

Interpellation:  ”Hur går implementeringen av det kommunala aktivitetsansvaret?”

Interpellation: ”Jag undrar hur du som kommunstyrelsens ordförande vill med framsynt bostadsförsörjningsplanering motverka att Täby är i samma prekära läge när det gäller att solidariskt erbjuda nyanlända en bostad om: a) 2 år b) 5 år c) 10 år?”

Interpellation: Har Täby en långsiktig strategi för att bevara de kommunala verksamheterna och hur ser den ut i så fall?Är den långsiktiga planen att Täby kommun inte ska ha någon verksamhet i egen regi? Varför görs inte mer för att kvalitetssäkra egna verksamheter så att de faktiskt blir konkurrenskraftiga och attraktiva?”

Motion: ”Täbyungdomars oroväckande tobak-, alkohol- och narkotikavanor kräver handling” 

Interpellation: ”Hur avser du använda Täbys del av välfärdsmiljarderna för att stärka välfärden i Täby?”

Interpellation: Hur och med vilka medel, utöver de statligt riktade ekonomiska medlen, arbetar Täby kommun och du som barn- och grundskolenämnden ordförande för att styra förskoleverksamheten för Täbys barn mot mindre barngrupper i enlighet med de riktmärken som Skolverket satt upp som rekommendation?”

Fråga: ”Hur skall äldre personer och deras anhöriga i Täby kommun tänka när de väljer ett särskilt boende för att försäkra sig att välja ett sådant som de kan känna sig trygga med att de inte tvingas flytta ifrån av yttre omständigheter?”

Motion: ”Etablera ett Sportotek i Täby”

Interpellation: ”Hur ser du på kapaciteten i det nya planerade badhuset för att bedriva en utökad och förstärkt simundervisning för såväl våra barn som vuxna? I nuläget har vi inte tillräckligt med undervisningsbassänger för barn, avser du verka för att fler bassänger för undervisning tillkommer?Hur vill du arbeta för att Täby får ett modernt kapacitetsstarkt badhus med plats och anpassning för såväl, barn, vuxna, funktionshindrande och simklubbar? Och när kan vi vänta oss att det presenteras ett faktiskt förslag där bassängtyper och kapacitet preciseras?”

Motion: ”Utbilda Täbys politiker och tjänstemän i EU-kunskap”

Motion: ”Utred möjligheterna till ett strukturellt och långsiktigt arbete i preventivt syfte gällande barn och ungdomar i Täby kommun”

 

 

 

 

 

 

 

facebook Twitter Email